Boty pro Vaše pohodlí

Reklamační řád

                                                                    

                                                        Nároky z vadného plnění 

Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Vadná obuv  musí být reklamována bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Pokračující užívání obuvi může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení nebo i poškození obuvi, což může být důvodem k zamítnutí reklamace. Žádné poškozené zboží nelze reklamovat!

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

 

Jakost při převzetí

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-          zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-          zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-          zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-          zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (dále jen „reklamace“), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti (Jakost při převzetí), může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů. Pokud je potřebné odborné posouzení, jeho délka se této lhůty nezapočítává. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Lhůta pro uplatnění práva z vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem.

 

                                           Postup při uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění zasláním reklamovaného zboží na adresu Valentina, spol. s r.o., nám. E. Beneše 10, 769 01  Holešov nebo osobně v provozovně prodávajícího na stejné adrese. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon. Dále popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace - volby kupujícího při podstatném porušení smlouvy. Formulář pro uplatnění reklamace je ke stažení zde: "Reklamační list". Při uplatnění reklamace musí být obuv řádně vyčištěna, vysušena a zbavena veškerých nečistot. Prodávající nepřijme obuv, která nebude splňovat zásady obecné hygieny stanovené zákonem č.258/2000 Sb. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Zásilku neposílejte na dobírku! V takovém případě nebude zásilka z naší strany převzata. K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

Firma Valentina, spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům službu bezplatné dopravy reklamovaného zboží Zásilkovnou. Kupující požádá e-mailem nebo telefonicky o číslený kód zpětné zásilky, který mu zašleme. Zabalenou zásilku poté přinese na kterékoliv výdejní místo Zásilkovny (https://www.zasilkovna.cz/pobocky) a nadiktuje obsluze zaslaný kód a své jméno, jako jméno odesílatele. Obsluha výdejného místa Zásilkovny vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá potvrzení o převzetí zásilky. Platí pro Českou republiku i pro Slovensko.

 

                                                       Řešení sporů

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím Česko obchodní inspekce, www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Valentina, spol. s r.o.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 469 e-shop systém banan.cz

Zeptejte se cokoliv Vás zajímá:   e-mail: zeleznik@valentinaobuv.cz            Telefon+420 603 479 203

Copyright © 2015 Valentina, spol. s r.o.