Boty pro Vaše pohodlí

Reklamační řád

                                                                    

                                               Nároky z vadného plnění 

Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Vadná obuv musí být reklamována bez zbytečného odkladu po zjištění vady. V opačném případě bude být reklamace zamítnuta. Pokračující užívání obuvi zapříčiní prohloubení vady a způsobí  tak poškození nebo znehodnocení  obuvi. Žádné poškozené zboží nelze reklamovat!

                                                  Jakost při převzetí 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.           

                                                        

                                                        Uplatnění práv 

Vadu lze vytknout prodávajícímu v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. To však neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Lhůta pro vytknutí vady se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace až do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, prodávající bude o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailem nebo telefonem.

 

                                           Postup při uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění zasláním reklamovaného zboží na adresu Valentina, spol. s r.o., nám. E. Beneše 10, 769 01  Holešov nebo osobně v provozovně prodávajícího na stejné adrese. Při uplatnění reklamace je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon. Dále popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář pro uplatnění reklamace je ke stažení zde: "Reklamační list"

Při uplatnění reklamace musí být obuv řádně vyčištěna, vysušena a zbavena veškerých nečistot. Prodávající nepřijme obuv, která nebude splňovat zásady obecné hygieny stanovené zákonem č.258/2000 Sb. Kupující je povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Zásilku neposílejte na dobírku! V takovém případě nebude zásilka z naší strany převzata. 

Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

Firma Valentina, spol. s r.o. poskytuje svým zákazníkům službu bezplatné dopravy reklamovaného zboží Zásilkovnou. Kupující požádá e-mailem nebo telefonicky o číslený kód zpětné zásilky, který mu zašleme. Zabalenou zásilku poté přinese na kterékoliv výdejní místo Zásilkovny (https://www.zasilkovna.cz/pobocky) kde nadiktuje obsluze zaslaný kód a své jméno jako jméno odesílatele. Obsluha výdejného místa Zásilkovny vytiskne štítek, nalepí ho na zásilku a předá potvrzení o převzetí zásilky. Platí pro Českou republiku i pro Slovensko.

 

                                                       Řešení sporů

Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím České obchodní inspekce, www.coi.cz.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Valentina, spol. s r. o.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 492 e-shop systém banan.cz

Zeptejte se cokoliv Vás zajímá:   e-mail: zeleznik@valentinaobuv.cz            Telefon+420 603 479 203  

 

Copyright © 2015 Valentina, spol. s r.o.