Boty pro Vaše pohodlí

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Článek I.

Úvodní ustanovení  

1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.valentinaobuv.cz.

2.   Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

3.   Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. II odst. 2 těchto VOP, pak se na vztahy neupravené těmito VOP použije rovněž zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

4.   Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto VOP uvedeným, kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito VOP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními VOP, se kterými jsou rozporu.

Článek II.

Vymezení pojmů  

1.   Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.valentinaobuv.cz je společnost Valentina, spol. s r. o. se sídlem v Holešově, nám. Dr. E. Beneše 10, IČO: 18757693, zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 1243, (dále jen „prodávající“).

2.   Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.valentinaobuv.cz uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále jen „kupující“). Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

3.   Zboží: obuv, a jiné doplňky nabízené prodávajícím v internetovém obchodu www.valentinaobuv.cz..

4.   Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.valentinaobuv.cz, jejímž předmětem je zboží.

Článek III.

Uzavření kupní smlouvy  

1.   Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupujícím dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu na uzavření kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče druhu zboží, množství, ceny, způsobu platby a místa doručení zboží.

2.   Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky prodávajícím se však v tomto smyslu za akceptaci objednávky nepovažuje. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu.  

3.   Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP, tedy především povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplati za zboží kupní cenu.

4.   V případě, že kupující po odeslání objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem. Jakékoliv změny objednávky jsou však v tomto případě vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

5. Postup při nákupu:

- po vybrání a označení velikosti kupující vloží zboží do košíku. Následně kupující otevře košík (vpravo "obsah košíku - otevřít košík"), vybere způsob doručení (u Zásilkovny vybere z nabídky i výdejní místo), způsob platby a vyplní povinné údaje pro uzavření kupní smlouvy. Překontrolujte správnost všech údajů, hlavně e-mailové adresy a telefonního čísla.  V případě překlepu neneseme odpovědnost za nevyřízení popř. špatné doručení zásilky. Pokud kupující uvede neplatný e-mail (překlep v e-mailové adrese), komunikace e-shopu (potvrzení, schválení a vyřízení objednávky) pak s kupujícím nemůže proběhnout.

- po odeslání objednávky obdrží kupující e-mail o přijetí objednávky v e-shopu. V tomto kroku ještě za zboží neplaťte, pokud jste vybrali způsob úhrady převodem z účtu. 

- následně kupující obdrží e-mail o potvrzení a schválení jeho objednávky. E-mail obsahuje údaje potřebné pro platbu za zboží převodem z účtu. Kupující provede úhradu ihned, částka musí být připsána na bankovní účet do 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty je objednávka stornována.

- kupující obdrží e-mail o vyřízení jeho objednávky a informaci o tom, že zboží bylo expedováno / připraveno k osobnímu převzetí. Součástí tohoto e-mailu je faktura za zboží.  Lhůta pro osobní vyzvednutí na prodejně je 5 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty je objednávka stornována.

Pokud některý z uvedených e-mailů kupující neobdrží, měl by si prohlédnout složku SPAM - nevyžádanou poštu, kam mohl jeho poštovní klient zprávu automaticky přesunout. 

 

Článek IV

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1.   Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je zde:  "Formulář výměny nebo vrácení zboží" a v sekci formuláře ke stažení. 

2.   Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3.   Zakoupené zboží spolu s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu na adresu Valentina, spol. s r. o., nám. E. Beneše 10, 769 01  Holešov do 14 dnů od dodání zboží. Kupující není povinen uvést důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním neponičeném obalu i s originálními visačkami a nemělo by jevit známky opotřebení či poškození. Spolu se zbožím zašle kupující i fakturu. Pokud kupující žádá pouze výměnu zboží nebo velikost, uvede také kód, název a velikost požadovaného nového výrobku.

4.   Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

5.   Prodávající je povinen v souladu se zákonem vrátit kupujícímu částku odpovídající ceně zboží a nejlevnějším nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím  převodem na bankovní účet kupujícího, který mu kupující sdělí při odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout.

Článek V

Kupní cena a platební podmínky

1.   Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

2.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

3.   Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce nebo může kupující zaplatit převodem z bankovního účtu na účet prodávajícího č. 1466558/0300. Kupní cenu je možno uhradit také v provozovně firmy Valentina, spol. s r. o. hotově nebo platební kartou.

4. Pokud kupující zvolí formu úhrady převodem na účet a kupní cenu neuhradí do 5 pracovních dnů od schválení objednávky, bude jeho objednávka stornována. Za den úhrady je považován den, kdy je částka připsána na účet prodávajícího.

5. Pokud kupující zvolí osobní vyzvednutí a úhradu na prodejně, činí lhůta pro vyzvednutí a úhradu 5 pracovních dnů od schálení objednávky. Po uplynutí této lhůty je objednávka stornována.

Článek VI

Způsob doručování 

1.   Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny prostřednictvím smluvních přepravních společností. 

2.   Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Prodejní doklad je součástí emailu o vyřízení objednávky a expedici zboží. Jakékoliv ostatní doklady ke zboží, zejména potvrzení či certifikáty, jsou doručovány současně se zbožím.

3.   Nepřevezme-li kupující zboží v době určené přepravcem nebo těmito VOP, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP. Náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn po kupujícímu požadovat jako vzniklou škodu.

  

Článek VII

Práva z vadného plnění

 

1.   Při výskytu vady postupuje kupující dle reklamačního řádu

 

Článek VIII

Ochrana a zpracování osobních údajů 

1.   Kupující poskytuje prodávajícímu osobní údaje, které jsou potřebné pro uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, prodávající s ním nemůže uzavřít smlouvu. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány pouze za účelem plnění předmětu kupní smlouvy a uchovávány po dobu 5 let. Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Přenášená data jsou šifrována, naše stránky fungují na bezpečném protokolu HTTPS. Kupující má právo měnit a doplňovat údaje, které o něm prodávající eviduje. 

2.   Kupující má právo na výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího. Tuto skutečnost může prodávajícímu sdělit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

3.   Prodávající neposkytuje osobní údaje třetím subjektům s výjimkou dopravců, což je k plnění předmětu kupní smlouvy nezbytné.

4.   Pokud kupující vydá souhlas se zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, budou tyto údaje sloužit pouze k účelu informování kupujícího o novinkách, reklamních akcích, popř. dalších provozních informací prodávajícího. Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi a jsou uchovávány po dobu 5 let.  Přenášená data jsou šifrována, naše stránky fungují na bezpečném protokolu HTTPS. Kupující má právo měnit a doplňovat údaje, které o něm prodavající eviduje. 

5. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Valentina, spol. s r.o., která tyto údaje neposkytuje třetím subjektům.

6. Kupující může souhlas se zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat. Tuto skutečnost může prodávajícímu sdělit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

7. Webový server www.valentinaobuv.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány dvěma hlavními metodami: vlastní logy www serveru a analytika Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webou stránku přistupováno. Valentina, spol. s r.o. používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností. 

7. Ochrana osobních údajů se řídí podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkr. "GDPR"). Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 


Článek IX

Řešení sporů

1.   Všechny případné spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se zavazují prodávající a kupující řešit především vzájemnou dohodou obou stran.

2.   Pokud je kupující spotřebitel, může se obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna nebo na Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace z.s. přes www.asociace-sos.cz/elektronicke-poradenstvi. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím České obchodní inspekce, www.coi.czVíce informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na adrese www.coi.cz/informace-o-adr/.

3.   Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

4.   Není-li kupující spotřebitel a nedojde-li k dohodě dle odst. 1, anebo je-li kupující spotřebitel a nebyl-li spor vyřešen mimosoudně dohodou dle odst. 1. a současně nebyl-li spor vyřešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, řešení všech těchto sporů spadá do pravomoci obecných soudů České republiky.

Valentina, spol. s r.o.

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 492 e-shop systém banan.cz

Zeptejte se cokoliv Vás zajímá:   e-mail: zeleznik@valentinaobuv.cz            Telefon+420 603 479 203  

 

Copyright © 2015 Valentina, spol. s r.o.